ACTE ÎNSCRIERE-2019

Arhiva

 • fișă-tip de înscriere;
 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și copie pentru certificarea conform cu originalul sau adeverință în original și copie pentru certificare conform cu originalul (în cazul liceelor care nu au eliberat diplomele – promoția 2020);
 • documentul de recunoaștere a studiilor în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • certificatul de naștere, în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
 • adeverință medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care condidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm ) – color (numele scris pe verso);
 • C.I sau pașaport în copie;
 • un dosar plic;
 • chitanță de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere ( 150 lei, se achită la sediul CREDIS).

 • fișă-tip de înscriere;
 • diplomă de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și copie pentru certificarea conform cu originalul sau adeverință în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
 • documentul de recunoaștere a studiilor în afara României eliberat conform legislației în viguare la momentul întocmirii;
 • supliment la diplomă / foaia matricolă facultate în original și copie pentru certificare conform cu originalul,
 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și copie pentru certificarea conform cu originalul;
 • certificatul de naștere, în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
 • adeverință medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care condidează ( de la medicul de familie);
 • trei fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm), color (numele scris pe verso);
 • C.I sau pașaport în copie;
 • un dosar plic;
 • chitanță de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere ( 250 lei, detalii aici).

Pentru studenții care urmează si un alt program de studii universitare de master se adauga: adeverință din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget, perioada in care a beneficiat de bursă.
Pentru absolvenții unui alt program de studii universitare de master se adauga: adeverinţă de la primul program de master absolvit cu specificarea numarului de ani efectuati la buget / taxa si a perioadei in care s-a primit bursa.

Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere se va prezenta unul dintre următoarele documente:

 • certificatele de deces ale părințiilor copii legalizate (în cazul celor orfani de ambii părinți);
 • adeverințe de la casa de copii ( în cazul celor aflați în această situație);
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal didactic, în activitate sau pensionat, a susținătorilor legali;
 • adeverințe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din București pentru susținătorii legali ai candidatului.