ACTE ÎNSCRIERE

Admitere ONLINE
Pentru înscrierea online la concursul de admitere candidații vor pregăti documentele menționate mai jos pentru a fi încărcate în format .jpg sau .pdf, pe platforma de înscriere:
 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, sau adeverință  (în cazul liceelor care nu au eliberat diplomele - promoția curenta);
 • documentul de recunoaștere a studiilor în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii (dacă este cazul);
 • certificatul de naștere;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverință medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm ) - color;
 • C.I sau pașaport;
 • chitanță de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (detalii aici).
Pentru absolvenții unei alte instituții de învățământ superior, se adauga:
 • diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta;
 • adeverință de finalizare a studiilor de licență (după caz).
Pentru înscrierea online la concursul de admitere candidații vor pregăti documentele menționate mai jos pentru a fi încărcate în format .jpg sau .pdf, pe platforma de înscriere:
 • diplomă de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta sau adeverință;
 • documentul de recunoaștere a studiilor în afara României eliberat conform legislației în viguare la momentul întocmirii (dacă este cazul);
 • supliment la diplomă / foaia matricolă facultate;
 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta;
 • certificatul de naștere;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul);
 • adeverință medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează ( de la medicul de familie);
 • trei fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm), color;
 • C.I sau pașaport;
 • chitanță de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere (detalii aici).
Pentru studenții care urmează si un alt program de studii universitare de master se adauga: adeverință din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget, perioada in care a beneficiat de bursă. Pentru absolvenții unui alt program de studii universitare de master se adauga: adeverinţă de la primul program de master absolvit cu specificarea numarului de ani efectuati la buget / taxa si a perioadei in care s-a primit bursa.
 • fișă-tip de înscriere;
 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și copie pentru certificarea conform cu originalul sau adeverință în original și copie pentru certificare conform cu originalul (în cazul liceelor care nu au eliberat diplomele - promoția curenta);
 • documentul de recunoaștere a studiilor în afara României eliberat conform legislației în vigoare la momentul întocmirii;
 • certificatul de naștere, în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
 • adeverință medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează;
 • trei fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm ) - color (numele scris pe verso);
 • C.I sau pașaport în copie;
 • chitanță de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în original.
Pentru absolvenții unei alte instituții de învățământ superior, se adaugă:
 • diploma de licență sau diploma echivalentă cu aceasta;
 • adeverință de finalizare a studiilor de licență (după caz).
 • fișă-tip de înscriere;
 • diplomă de licență sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și copie pentru certificarea conform cu originalul sau adeverință în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
 • documentul de recunoaștere a studiilor în afara României eliberat conform legislației în viguare la momentul întocmirii;
 • supliment la diplomă / foaia matricolă facultate în original și copie pentru certificare conform cu originalul,
 • diplomă de bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta, în original și copie pentru certificarea conform cu originalul;
 • certificatul de naștere, în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
 • certificatul de căsătorie (dacă este cazul) în original și copie pentru certificare conform cu originalul;
 • adeverință medicală-tip, din care să rezulte că este apt pentru programul de studii la care candidează ( de la medicul de familie);
 • trei fotografii tip buletin de identitate (3/4 cm), color (numele scris pe verso);
 • C.I sau pașaport în copie;
 • chitanță de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere în original.
Pentru studenții care urmează si un alt program de studii universitare de master se adauga: adeverință din care să rezulte calitatea de student cu drept de înscriere la concursul de admitere, cu specificarea numărului de ani de studii efectuaţi la buget, perioada in care a beneficiat de bursă. Pentru absolvenții unui alt program de studii universitare de master se adauga:  diploma de master și adeverinţă de la primul program de master absolvit cu specificarea numarului de ani efectuati la buget / taxa si a perioadei in care s-a primit bursa.
Numai pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de admitere ( candidați cu vârsta maximă 26 de ani) se va prezenta unul dintre următoarele documente:
 • copie de pe certificatele de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
 • adeverinţă de la casa de copii/ centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal didactic sau didactic auxiliar, în activitate sau pensionat, a susţinătorilor legali;
 • adeverinţă din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Bucureşti pentru susţinătorii legali ai candidatului.