MASTER CONSILIERE ȘCOLARĂ

Programul de studii Consiliere Şcolară (Ciclul II Bologna)

 

Programul de master Consiliere şcolară se încadrează în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei şi este organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR). Este structurat în 4 semestre, doi ani de studiu (obţinându-se un număr de 120 de credite transferabile ECDS) şi se finalizează cu examen de disertaţie, absolvenţii primind diploma de master a Universităţii din Bucureşti. Nr. de locuri (cu taxă): 50

Misiunea programului de master Consiliere Şcolară este aceea de a contura deprinderi multi şi pluridisciplinare în domeniul consilierii, formând, astfel, consilieri şcolari, atât pentru domeniul public, cât şi pentru cel privat.

Grupul ţintă este format din absolvenţi ai unei facultăţi de profil socio-uman, cu precădere din domeniul psihologiei, pedagogiei, sociologiei şi asistenţei sociale.

Activităţile didactice ale programului de master menţionat sunt organizate în strânsă legătură cu activităţile de cercetare ce au un puternic impact formativ. Astfel, sunt organizate stagii de practică în cabinete de consiliere ale şcolilor, dar şi în centrele judeţene de asistenţă psihopedagogică.

Programul de studiu Consiliere şcolară este de tip master profesional, orientat preponderent către formarea de competenţe, pe trei planuri: teoretic, acţional – operaţional şi în plan creativ.

  În plan teoretic sunt vizate:

 • formarea capacităţilor de asimilare şi înţelegere, interpretare, argumentare a esenţei şi problematicii consilierii educaţionale, şcolare şi profesionale;
 • însuşirea şi înţelegerea ideilor-ancoră în vederea utilizării teoriilor în plan practic.

  În plan acţional-operaţional sunt vizate:

 • aplicarea cunoştinţelor însuşite în identificarea, descrierea şi interpretarea concepţiilor, situaţiilor pedagogice;
 • prevenirea şi prevenţia situaţiilor de comunicare defectuoasă;
 • formarea unei atitudini pozitive faţă de managementul clasei, unităţii şcolare, organizaţiilor ofertante de servicii educaţionale pentru consiliere;
 • schimbarea mentalităţii în raport cu standardele şi deontologia profesională pentru profesia de psiholog, consilier, psihopedagog.

  În plan creativ sunt vizate:

 • stimularea creativităţii profesionale;
 • dezbaterea şi formularea de ipoteze, întrebări, sugestii;
 • cooperarea în vederea rezolvării unor aspecte problematice specifice clasei de elevi şi individului ca persoana beneficiară de servicii psihopedagogice de specialitate.

 

Pachetul de cursuri pe care le urmează studenţii masteranzi la acest program de studiu, porneşte de la următoarele principii şi scopuri, ca de exemplu:

 • formarea de competenţe de asistenţă psihopedagogică a elevilor, profesorilor şi părinţilor;
 • corelarea cu activităţi de cercetare în domeniul psihologic, pedagogic, social şi de asistenţă socială;
 • formarea de cunoştinţe şi deprinderi pentru dezvoltarea aptitudinilor cursanţilor în consiliere, în general şi în consiliere şcolară, în special;
 • perfectionarea programei cursurilor prin adăugarea de topici noi care să contribuie la o mai buna înţelegere a conceptelor de consiliere educaţională, orientare şcolară şi profesională, educaţie;
 • însuşirea unor metode şi tehnici noi de consiliere şi orientare.

 

Perspective în carieră:

 • Consilier școlar în unitățile școlare;

 • Consilier academic în universități;

 • Consilier și consultant în carieră;

 • Referent resurse umane, cu responsabilități în domeniul recrutării și dezvoltării profesionale a personalului.