MASTER MANAGEMENT EDUCAȚIONAL

Ascultă

Programul de studii Management educaţional (Ciclul II Bologna)

Programul de master Management educaţional se încadrează în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei şi este organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă redusă (IFR). Este structurat în 4 semestre, doi ani de studiu (obţinându-se un număr de 120 de credite transferabile ECDS) şi se finalizează cu examen de disertaţie, absolvenţii primind diploma de master a Universităţii din Bucureşti. Nr. de locuri (cu taxă): 50

Programul de master Management educaţional asigură formarea de personal calificat în management, cu pregătire multidiciplinară în domeniul managementului educaţional. Obiectivul programului de master vizează satisfacerea cererilor de personal calificat în domeniul managementului în învăţământ, în vederea armonizării problematicii manageriale preuniversitare cu tendinţele actuale de management.

Grupul ţintă este format din absolvenţi cu diplomă de licenţă ai unei facultăţi, care lucrează în sistemul de învăţământ preuniversitar, în instituţii cu caracter educaţional, în mass-media cu specific educaţional.

Programul de studiu Management educaţional este de tip master profesional, orientat preponderent către formarea de competenţe manageriale pentru personalul didactic implicat în funcţiile de conducere sau care vizează să ocupe în perspectivă funcţii de conducere la diverse paliere/ niveluri ale sistemului de învăţământ / educaţie (instituţie şcolară, funcţii de conducere – inspectorat, minister, case ale corpului didactic, ONG, etc.). Competenţe vizate sunt:

  În plan teoretic:

 • formarea capacităţilor de asimilare şi înţelegere, interpretare, argumentare a esenţei şi problematicii managementului educaţional;
 • însuşirea şi înţelegerea ideilor-ancoră în vederea utilizării conceptelor ştiinţifice în comunităţi de practică.

  În plan acţional – operaţional:

 • aplicarea cunoştinţelor însuşite în identificarea, descrierea şi soluţionarea problemelor de tip managerial;
 • prevenirea, aplanarea şi soluţionarea conflictelor educaţionale în organizaţia şcolară;
 • formarea unei atitudini pozitive faţă de managementul educaţional, schimbarea mentalităţii în raport cu rolul şi importanţa rolurilor manageriale pe care le joacă managerul şcolii;
 • formarea capacităţii de gestionare a situaţiilor conflictuale şi generatoare de tensiuni din instituţie (cadre didactice, comunitate/familie).

   În plan creativ:

 • stimularea creativităţii manageriale; dezbaterea şi formularea de ipoteze,întrebări, sugestii;
 • cooperarea în vederea rezolvării unor aspecte problematice specifice învăţământului/ educaţiei;
 • capacitatea de adaptare la roluri profesionale/manageriale diverse in sistemul educaţional.

Pachetul de cursuri pe care le urmează studenţii masteranzi la acest program de studiu, porneşte de la următoarele principii şi scopuri, ca de exemplu:

 • să acopere o arie cât mai largă în evaluarea şi controlul activităţii educaţionale;
 • să asigure cursanţilor gradul de pregătire necesar desfăşurării doctoratului sau facilitarea accesului la un loc de muncă de profil;
 • să aibă un conţinut flexibil, care să poată fi modificat în funcţie de cerinţe şi de dinamica domeniului;
 • să asigure perfecţionarea programei cursurilor, prin adaugarea de topici noi care să contribuie la o mai bună înţelegere a conceptelor de management al educaţiei, proiectare, evaluare;
 • integrarea în spaţiul de curs a unor prelegeri susţinute de specialişti invitaţi;
 • abilitarea cursanţilor în vederea gestionării unui număr cât mai mare de tipuri de dificultăţi şi disfuncţii din instituţiile şcolare.

Perspective în carieră:

 • Manager școlar pentru diferite paliere ale sistemelor de învățământ;
 • Inspector școlar / inspector de specialitate, inspector responsabil cu evaluarea activităţilor / inspector coordonator;
 • Membrii ai comisiilor de calitate în învăţământul preuniversitar / membrii ai comisiilor de elaborare a unor materiale, proiecte, activităţi extracurriculare;
 • Coordonatori în  comisia de metodică şi alte grupuri de lucru cu activităţi în domeniul managementului educaţional;
 • Manager pentru diferite instituții cu funcții educaționale: Casa Corpului Didactic, Palatul Copiilor.
PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT