MASTER TEHNOLOGII INFORMATICE ȘI DE COMUNICAȚII ÎN EDUCAȚIE (INTERDISCIPLINAR CU DOMENIUL: CALCULATOARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI)

Ascultă

Programul de studii Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie – IFR (Ciclul II Bologna)

Programul de studii Tehnologii informatice și de comunicații în educație ( interdisciplinar cu domeniul: Calculatoare și tehnologia informației) – IF (Ciclul II Bologna)

Programul de master Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie se încadrează în domeniul Ştiinţe ale Educaţiei şi este organizat la forma de învăţământ cu frecvenţă şi cu frecvenţă redusă (IF şi IFR). Este structurat în 4 semestre, doi ani de studiu (obţinându-se un număr de 120 de credite transferabile ECDS) şi se finalizează cu examen de disertaţie, absolvenţii primind diploma de master a Universităţii din Bucureşti.

Programul de master este proiectat în concordanţă cu Strategia de dezvoltare a Universităţii Bucureşti şi cu reglementarile legale privind studiile de masterat şi urmăreşte formarea unor competenţe specifice utilizării IT în domeniul educaţional. Acest program de master reprezintă implementarea în practica învăţământului românesc a rezultatelor proiectului european MINERVA (2002-2004), proiect în care Romania a fost reprezentată de către Universitatea din Bucuresti, prin departamentul nostru.

Misiunea programului de master Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie este de a abilita şi perfecţiona cadrele didactice din învăţământul preuniversitar în utilizarea de tehnologii informatice şi de comunicaţie în procesul instructiv – educativ. În egală măsură, este adresat tuturor licenţiaţilor care doresc perfecţionarea certificată în utilizarea tehnologiilor moderne.

Grupul ţintă vizat este format din cadre didactice active din învăţământul preuniversitar, care predau diferite discipline, de regulă, din alte arii curriculare decât informatica.

Programul de studiu Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor în educaţie este de tip master profesional, orientat preponderent către formarea de competenţe de integrare a instrumentelor TIC în activitatea didactică curentă a cadrelor didactice active din învăţământul preuniversitar:

  • Capacitatea de a folosi TIC în discipline pe care profesorul le predă la clasă (dintre competenţele generale majore);
  • Identificarea situaţiilor educaţionale în care utilizarea calculatorului este adecvată, cu avantaje şi limite ale acesteia în procesul educaţional.

Pachetul de cursuri vine în sprijinul cursanţilor pentru a asigura cunoştinţe fundamentale de utilizare a TIC (nivelul 1 de implementare a TIC în educaţie conform Strategiei de dezvoltare a Universitatii din Bucuresti) şi pentru integrarea tehnologiilor informatice şi de comunicaţie în disciplinele pe  carea cestia le predau (nivelul 2) la şcolile în care îşi desfăşoară activitatea.

Cursurile programului de master sunt structurate în concordanţă cu paradigma mondială de reformare a sistemului educaţional prin integrarea noilor tehnologii în procesul educaţinal, bazându-se pe următoarele principii:

  • acoperirea unei arii problematice generale privind integrarea tehnologiilor moderne în educaţie, în general şi în învăţământ, în particular;
  • asigurarea formării unor abilităţi fundamentale de operare/utilizare eficientă a calculatorului;
  • formarea unor deprinderi practice şi competenţe de a lucra în mod curent, la clasă cu ajutorul calculatorului (predare, simulare de experimente, testare/evaluare);
  • flexibilitate, conţinuturile putând fi modificate în funcţie de evoluţia şi dinamica înregistrate pe piaţa noilor produse şi tehnologii IT cu impact educaţional;
  • dezvoltarea personală a cursantului, vizând capacitatea de autoînvăţare, dorinţa de perfecţionare continuă şi competenţa de a învăţa după materiale elaborate în tehnologie eLearning.

Având în vedere obiectivele programului de master menţionat, cursurile acestuia se desfăşoară în laboratoare de specialitate, dotate modern, dublate de materiale în format eLearning. Cursanţii au acces la platformele electronice găzduite de Google, înclusiv la serviciile de comunicare asociate (chat, forum, mesagerie), precum şi la întregul pachet de aplicaţii GAFE (Google Apps For Education).

Perspective în carieră:

  • Profesionalizarea şi perfecţionarea în domeniul utilizării noilor tehnologii informatice şi de comunicaţii, atât în practica şcolară curentă, cât şi în domeniul educaţional larg (case şi centre de cultură, biblioteci, puncte / centre de documentare, muzee, etc.);
  • Cadrele didactice pot preda pe lângă disciplina de bază şi discipline tip aplicaţii informatice în învăţământul gimnazial, profesional şi liceal, conform Ordinului M.E.N. nr. 5109/12.12.2014 pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările.
PLAN DE ÎNVĂȚĂMÂNT